Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť MAMULO, s.r.o, Komenského 616, Vranov nad Topľou, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro , Vložka číslo : 31279/P, IČO: 48 073 881 , DIČ: 2120050977,  tel. +421 911 400 433, e-mail: info@mamulo.com (ďalej len MAMULO).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje MAMULO s úmyslom kúpy tovaru, ktorý MAMULO ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje MAMULO s požiadavkou, aby jej MAMULO zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu www.mamulo.com a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.5.2015 do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke www.mamulo.com.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí MAMULO do 24 hodín emailom. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 MAMULO sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí MAMULO kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, MAMULO zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 MAMULO má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. MAMULO má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3. CENY

3.1 MAMULO nieje platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. MAMULO zabezpečuje dopravu Slovenskou poštou do akéjkoľvek krajiny a systémom Zásielkovňa.sk vrámci Česka a Slovenska. Cena je odvodená od krajiny dodania a spôsobu dodania. Cena dopravy realizovanej Slovenskou poštou v rámci Slovenska a Čiech je 0 EUR a pre ostatné krajiny je to 10 EUR. Cena dopravy na predajne miesta systémom Zásielkovňa.sk vrámci Slovenska a do Česka je 0 EUR. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku, prevodom na účet spoločnosti MAMULO alebo platobným systémom Pay Pal.

4.2 Daňový doklad (faktúru) posiela MAMULO kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie. Dodacie lehoty po vyexpedovaní sú v súlade so štandardami Slovenskej pošty.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 MAMULO zabezpečuje dopravu Slovenskou poštou do akéjkoľvek krajiny a systémom Zásielkovňa.sk vrámci Česka a Slovenska.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá MAMULO kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

6.5 Za tovar zodpovedá MAMULO až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 MAMULO nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši MAMULO dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.7 V prípade záujmu o väčšie množstvo tovaru sa kupujúci môže stretnúť nedostatkom skladového materiálu. V takom prípade bude tovar dodaný v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí kupujúci ako za jeden balík.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:, a) nepoškodený, b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...), c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný: a) doručiť pre MAMULO odstúpenie od vybavenej objednávky telefonicky alebo mailom, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí, b) zaslať tovar naspäť na adresu MAMULO - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (MAMULO neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je MAMULO povinný: a) prevziať tovar naspäť, b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu. 7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude MAMULO akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa spravuje Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode MAMULO je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:

8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy MAMULO.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu MAMULO sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2 Odoslaním objednávky dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas spoločnosti MAMULO so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.3 MAMULO neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (Slovenská Pošta). Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@mamulo.com. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

10. Záverečné informácie

10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky obchody uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

10.2 Predmetom predaja spoločnosti MAMULO sú hry, ktoré obsahujú základné informácie o rôznych témach a nie odborné texty, preto sa kupujúci nemôže odvolávať na texty v hre.

V Košiciach, dňa 1.5.2015